Komentár: Štandard: Martin Leidenfrost: Dobrá správa je, že Merkelová končí. Z koho treba mať obavy po voľbách? Na po­litickej scé­ne Nemecka to, paradoxne, nie je Ľavica, kto naj­viac po­učuje stre­do­európske národy, ktoré si v prípade Poľska a Ma­ďarska zvolili vlády s antimainstreamovou, kresťansko-kon­zer­va­tív­nou ori­en­táciou. Nemeckí radikálni ľavičiari sa síce nachádzajú na inom konci po­li­tic­ké­ho spek­t­ra, málokedy však pútajú pozornosť si­lác­kymi rečami proti Or­bá­no­vi alebo Ka­czyńskému. … Bude to asi tým, že Ľavica a mnohí jej čelní predstavitelia sa narodili v socialis­tic­kom štáte NDR, takže zdie­ľajú so strednou Európou tú istú his­to­ric­kú skú­senosť, cítia sa v zjednotenom Nemecku ako underdogy a chýba im už len z tohto dôvodu morálna povýšeneckosť, ktorá robí z pred­sta­vi­teľov západonemeckej zeleno-progresívnej ľavice takých ne­prí­jem­ných súčasníkov. Napokon, ru­so­fília Ľavice nepustí. … Mesiášsky komplex, túžba po zákazoch a trestoch a nezvládnutie základných matematických výpočtov – áno, nemeckých Zelených sa treba báť. … očividná ne­prí­četnosť zelenej elity vyvoláva opodstatnený strach, k čomu patrí aj skú­se­nosť, že sú to často práve nemeckí Zelení, ktorí zhoršujú exi­s­tu­júce európske krízy. Výrečným príkladom je ich postoj voči národno-konzervatívnym vládam východne od Berlína.