Konzervatívna definícia: Text

Projekt Konzervatívnej definície sa usiluje o katalóg nadväzujúcich tém so súpisom výrokov vyvierajúcich z jadra konzervatívneho presvedčenia, viery a intelektu. Snahou nie je súperiť s prácou konzervatívnych filozofov, náboženských mysliteľov a vedcov. Cieľom je prehľadný ideový a logický súhrn, ktorý zvecňuje a systematizuje nie vždy ľahko uchopiteľné konzervatívne pocity, intuíciu, nazeranie a zásady.

Konzervatívna definícia je súbor zväčša jednovetných článkov.

Svoj názor alebo nápad, ako upraviť Konzervatívnu Definíciu, aby vám viac vyhovovala, alebo bola podľa vás lepšia, možete vyjadriť v tejto diskusii.

Konzervatívna Definícia (verzia č. 3 2021/09/08)

1. O normách a odchýlkach:

 1. Norma je ustálený vzor alebo vzorec.
 2. Normálny je nasledujúci alebo približujúci sa k norme.
 3. Príroda utvára normy a odchýlky od týchto noriem.
 4. Rozdiely existujú medzi normami, medzi normou a jej odchýlkami a medzi odchýlkami rovnakej normy.
 5. Príroda zachováva teoretické normy a utvára empirické normy.
 6. Empirické odchýlky nasledujú teoretické normy.
 7. Empirické odchýlky sprevádzajú teoretické odchýlky.
 8. Odchýlka neexistuje bez svojej normy.
 9. Odchýlky nemajú rovnakú hodnotu a vplyv ako normy.
 10. Odchýlky majú svoju hodnotu a vplyv.
 11. Hodnota odchýlky sa nikdy nevyrovná hodnote normy a naopak.
 12. Odchýlky prirodzene výskytom neprevyšujú svoju normu.
 13. Normy a odchýlky tvoria ucelený významový celok.

2. O normách, prírode a živote:

 1. Prirodzený je normálny. 
 2. Živá príroda (t.j. život) vo vesmíre nie je norma
 3. Život na Zemi je norma.
 4. Život na Zemi je dobro.
 5. Evolúcia je norma.
 6. Život normy a rozdiely rozpoznáva.
 7. Život normy vyhľadáva.
 8. Život sa podľa noriem a rozdielov organizuje.

3. O živote:

 1. Život sa usiluje najprv o svoj život a potom prirodzene o svoj nový život.
 2. Život naplní svoj význam, ak splní svoju prirodzenú úlohu pre svoj nový život.
 3. Život sa vystaví riziku konca, len ak sa usiluje o svoj nový život, alebo nový život chráni.

4. O poriadku a živote::

 1. Poriadok má normy.
 2. Nie každý poriadok je dobro.
 3. Účel poriadku je rozpoznateľnosť noriem rozdielov.
 4. Život preferuje poriadok.
 5. Život obnovuje poriadok.
 6. Rozdiely sú súčasť poriadku.
 7. Časo-priestorová zviazanosť noriem je súčasť poriadku.
 8. Nerozrušujúca, nerušivá a rytmus neprerušujúca zmena je prostriedok poriadku.
 9. Prostriedok poriadku je kontinuálna (t.j. plynulá) stabilita, a tak aj neprerušený a predvídateľný vývoj.
 10. Prostriedok poriadku je kolobeh a rytmus.
 11. Radikálna zmena, prevládajúci nesúlad, dezorganizácia alebo neistota (zmätenosť) nie sú prostriedok poriadku.

5. O dobre:

 1. Dobro poriadok.
 2. Zdroj dobra je: kresťanská morálka a sviatostné ustanovizne; spravodlivá súťaž; trestná zodpovednosť; významová bezkonfliktnosť; prírodné normy; samostatnosť; sčítanosť; slobodná diskusia

6. Konzervatívny je:

 1. Konzervatívny je pevný a stabilný, ale nie strnulý, zaseknutý a nehybný.
 2. Konzervatívny je nenáhlivý, ale nie ospalý alebo bez energie, ľahostajný a apatický.
 3. Konzervatívny je overený a spoľahlivý, ale nie zastaralý, prekonaný a neaktuálny.
 4. Konzervatívny je tradičný, ale nie muzeálny a archaický.
 5. Konzervatívny je predvídateľný, ale nie jednotvárny.
 6. Konzervatívny je zdržanlivý a premyslený, ale nie zbabelý, nerozhodný alebo lenivý a pohodlný.
 7. Konzervatívny je opatrný a opatrovnícky, ale nie nezvedavý, neobjavný a nevynachádzavý.
 8. Konzervatívny je pokorný, ale nie nesebavedomý, bezbranný, uštvaný alebo vysilený.
 9. Konzervatívny je verný, ale nie servilný a porazenecký.
 10. Konzervatívny je striedmy, ale nie vyhasnutý a bez radosti a potešenia zo života.
 11. Konzervatívny je obyčajný a menej nápadný, ale nie bezfarebný, neviditeľný a zanedbateľný.
 12. Konzervatívny je skeptický, ale nie negativistický a pesimistický alebo neprístupný.
 13. Konzervatívny je rázny a jednoznačný, ale nie hrubý a nevychovaný.
 14. Konzervatívny je zásadový, ale nie nepriateľský.
 15. Konzervatívny je ľudový, ale nie nízky, podradný, neintelektuálny.

7. O konzervatívnom človeku:

 1. Konzervatívny človek verí v poriadok a dobro.
 2. Konzervatívny človek poriadok a dobro uchováva, obnovuje, dokazuje a zvnútorňuje ich.
 3. Ak má konzervatívny človek slobodu, poriadok a dobro rozširuje, prispieva k nim a teší sa z nich.
 4. Konzervatívny človek favorizuje logickú konzistentnosť a kontinuitu v konaní a myslení pred ich nepredvídateľnou a nenávratnou zmenou.
 5. Konzervatívny človek ma silný sklon veriť v jedného Boha ako pôvodcu vesmíru a života v ňom.
 6. Civilizácia je projekt proti silám neporiadku.

8. O živote, smrti a človeku:

 1. Smrteľnosť človeka je norma.
 2. Smrteľnosť človeka je dobro.
 3. Ak organizmus existoval, žil.
 4. Ak organizmus žil, bol (mal) život.
 5. Ak organizmus, ktorého mozgový rast a aktivitu prirodzene usmerňoval ľudský genóm z buniek jeho vlastného tela, existoval, bol to človek. Ak existuje, je to človek.
 6. Ak organizmus existoval ako človek, bola to bytosť (osoba).
 7. Každá bunka s ľudskou DNA patrí alebo patrila nejakej ľudskej bytosti.
 8. Ľudské bunky nemajú rovnakú hodnotu pre život.
 9. Poškodenie niektorých typov ľudských buniek alebo tkanív privodí ľudskému organizmu takmer okamžitú smrť.
 10. Smrť je zánik života bytosti na tomto svete.
 11. Každá ľudská bytosť je len živá alebo len mŕtva.
 12. Existujú ľudské bytosti, ktoré nedokážu naplniť svoj význam sami v určitom úseku alebo počas celého ich života.
 13. Ak človek bol alebo je živý, bol aj počatý.
 14. Človeku je prirodzené človeka počať a nie stvoriť.
 15. Život každého človeka začína jeho počatím a končí smrťou.
 16. Normálne Počatie je splynutie mužovej spermie a ženinho vajíčka vo vajíčkovodoch tejto ženy po pohlavnom styku tohto muža a tejto ženy.
 17. Potrat je smrť človeka vo vnútri tela svojej matky.
 18. Človek prirodzene sklon konať zlo.
 19. Život človeka nie je choroba.

9. Ženy, muži, rodičia:

 1. Človek existuje len ako muž alebo len ako žena.
 2. Muž nie je žena.
 3. Muži sú rôzni i ženy sú rôzne.
 4. Normálny muž má od narodenia až po svoju smrť
  a) len mužské pohlavie a
  b) nemenštruuje, nedokáže otehotnieť alebo porodiť dieťa
 5. Normálna žena má od narodenia až po svoju smrť len ženské pohlavie.
 6. Človek prirodzene jednu matku a jedného otca.
 7. Človek prirodzene len jedného žijúceho otca.
 8. Človek prirodzene len jednu žijúcu matku.
 9. Otec je len muž.
 10. Normálny otec dieťata je muž, ktorého spermia splodila toto dieťa.
 11. Matka je len žena.
 12. Normálna Matka dieťata je žena, ktorej vajíčko splodilo toto dieťa.

10. O manželstve a rodine:

 1. Manželstvo je zväzok jedného muža a jednej ženy.
 2. Manželstvo je dobro.
 3. Najlepším prostredím pre výchovu dieťaťa je fungujúce manželstvo jeho rodičov.
 4. Normálni rodičia sú biologický otec a biologická  matka rovnakého dieťaťa žijúci v jednom fungujúcom manželstve a podieľajúci sa prirodzene na fyzickom i duševnom vývoji tohto dieťata.
 5. Registrované Partnerstvo je legislatívne nevhodné a systémovo nezdravé vymedzenie.

11. Zatiaľ kategória: Iné:

 1. Nasledovania hodným a pretrvávajúcim kultúrnym odkazom našich predkov v oblasti náboženstva je len kresťanstvo (majoritný odkaz) a judaizmus (minoritný odkaz).
 2. Židia boli nespravodlivo prenasledovaní pre svoj židovský pôvod a vieru v rôznych dobách a na rôznych miestach vrátane územia Slovenska.