2.) Ustanovujúci zákon

Bod 1
Každý, kto priamo prispieva svojou aktivitou do projektu konzervativnediskusie.sk, je viazaný poslušnosťou k zákonom projektu konzervativnediskusie.sk vrátane poslušnosti k tomuto a Úvodnému zákonu.

Bod 2
Kasteláni spravujú agendu týkajúcu sa zákonov, právomocí, členov a členstva, a technického zabezpečenia. Zároveň kasteláni vydávajú pokyny a tak riadia činnosť komunitných žandárov a kurátorov. Kasteláni sú podriadení pokynom Vrchného kastelána a musia tieto pokyny nasledovať.

Bod 3
Žandári dozerajú na poriadok v diskusiách. Zákon určuje, v ktorých situáciách môžu žandári zmazať diskusný príspevok alebo uložiť previnilcovi trest (alebo oboje). Žandári sú podriadení pokynom kastelánov a musia tieto pokyny nasledovať.

Bod 4
Kurátori spravujú Agendu týkajúcu sa diskusných návrhov. Kurátori sú podriadení pokynom kastelánov a musia tieto pokyny nasledovať.

Bod 5
Gavaliersky súd rozhoduje o previnení registrovaného člena v situáciách, keď ho o to požiada kastelán. V prípade právoplatného uznania viny Gavalierskym súdom, kastelán po porade so žandármi uloží trest.

Bod 6
Každý, kto diskusne prispieva svojou aktivitou do projektu konzervativnediskusie.sk, je podriadený pokynom Vrchného kastelána, kastelánov a žandárov. Registrovaný člen má právo pokyny žandára nerešpektovať, ak požiada kastelána emailom, aby zvolal Gavaliersky súd a jeho situáciu posúdil. Ak ak Gavaliersky súd nemôže byť v prípade odvolania zvolaný, prípad posúdi Vrchný kastelán.

Bod 7
Každý, kto priamo prispieva svojou aktivitou do projektu konzervativnediskusie.sk, má povinnosť chovať sa ku Vrchnému kastelánovi, kastelánom, žandárom a kurátorom bez priameho prejavenia pohŕdania alebo zneváženia, alebo výsmechu.

Bod 8
Neregistrovaných diskutujúcich, ktorí neuposlúchnu pokyny Vrchného Kastelána, kastelána alebo žandára, môžno vylúčiť alebo príspevky vymazať podľa uváženia, alebo urobiť oboje. Neregistrovaní členovia nemajú právo nechať posúdiť svoj prípad Gavalierskemu súdu alebo Vrchnému Kastelánovi, ak Gavaliersky súd nemôže byť zvolaný.

Bod 9
Vrchný kastelán musí odmeniť každého autora opozornenia o nekonzistentnosti bodov Úvodného zákona, ktoré uzná vrchný kastelán za opravnené. Odmenou bude nový bod zákona o zásluhách, v ktorom prepožičia autorovi upozornenia titul, ktorý musia všetci členovia komunity používať pri oslovení do doby, kým nový bod zákona platí.

Bod 10
Tento zákon svojím uverejnením autorizuje platnosť zákona o zahlcovaní a samoľúbosti, zákona o vyžiadanej bezpečnej vzdialenosti, zákona o nadávkach a zákona o súdnom systéme a novej diskusii.