6.) Zákon o súdnom systéme a novej diskusii

Under Construction: Pracujem na obsahu

Bod 1) Zákon zriaďuje princíp Gavalierskeho súdu.
Bod 2) Aktivita registrovaných členov s výnimkou kastelánov, žandárov a kurátorov, je predmetom rozhodnutia o previnení vydaným Gavalierskym súdom, ak kastelán Gavaliersky súd zvolá.
Bod 3) Člen nesmie aktívne prispievať na konzervatívnediskusie.sk (vrátane horepalec/dolepalec), ak ho o to požiada kastelán. Za porušenie tohto bodu môže Kastelán člena okamžite vylúčiť z komunity.
Bod 4) Gavaliersky súd tvorí porota zložená len z vybraných prispievateľov blogov, vlogov, alebo podcastov, ktorí sú rezidenti na konzervativnediskusie.sk. Kasteláni, žandári a kurátori môžu byť súčasťou Gavalierskeho súdu, ak prispievajú blogmi, vlogmi, podcastami.
Bod 5) Každý člen Gavalierskeho súdu odpovedá na otázku:
Súhlasíte, že uvedený príspevok alebo aktivita obsahuje previnenie, za ktorýsi diskutér zaslúži oficiálne komunitné napomenutie alebo trest?
Bod 6) Zloženie Gavalierskeho súdu sa riadi nasledovným algoritmom:
a) Kastelán vloží samostatný príspevok do rubriky súdny-dvor, ktorý bude obsahovať informácie o prípade a bude obsahovať aj text, ktorý bude predmetom posudzovania Gavalierskym súdom a spíše stručné obvinenie.
b) Nasledujúci cyklus sa opakuje, až kým nie je rozsudok právoplatný, alebo kým nepríde k rozkolu.
ba) Kastelán vyberie náhodne 5 osôb spomedzi prispievateľov blogov, vlogov, alebo podcastov, ktorí sú rezidenti a zároveň ktorí ešte nie sú členmi tohto Gavalierskeho súdu.
bb) Osoby vybrané v tejto iterácii sa stanú súčasťou Gavalierskeho súdu.
bc) Kastelán požiada emailom členov Gavalierskeho súdu vybraných v tejto iterácii o ich odpoveď k prípadu.
bd) Členovia Gavalierskeho súdu vybraní v tejto iterácii majú 3 dni na odoslanie odpovede Kurátorovi.
be) Kastelán odpovede pripočíta k odpovediam z predchádzajúcich iterácii.
bf) Aby bol rozsudok pravoplatný musí byť pri 5-člennom súde rozdiel aspoň 3 hlasy, pri 10-člennom súde rozdiel aspoň 4 hlasy, pri 15-člennom súde rozdiel aspoň 5 hlasov.
bg) Ak rozsudzok nie je pravoplatný a zároveň počet členov Gavalierskeho súdu nie je 15, vráť sa na začiatok cyklu a postupuj podľa pokynov.
bh) Ak je rozsudok pravoplatný, Kastelán výsledok verejne priloží k prípadu a v prípade uznania previnenia, kastelán po porade s kastelánmi uloží trest.
bh) Ak rozsudzok nie je pravoplatný a zároveň počet členov Gavalierskeho súdu je 15, kastelán požiada Vrchného Kastelána o postoj k previneniu. Vrchný Kastelán môže potvrdiť rozsudok napriek chýbajúcemu rozdielu alebo vyhlásiť rozkol. V prípade rozkolu sa súd riadi pokynmi Vrchného Kastelána.