4.) Zákon o zahlcovaní a samoľúbosti

Bod 1)
Diskutér môže vložiť maximálne 2 hlavné diskusné príspevky do rovnakej diskusie (tzn. max 2 slovné príspevky, ktoré nereagujú na príspevok iného diskutéra v rovnakej diskusii, ale sú samostatné a nezávislé). Výnimkou je diskusia, pred ktorou je explicitne uvedené, že toto obmedzenie neplatí. Diskusia môže mať aj vlastný režim fungovania.

Bod 2)
Reakcie na svoje vlastné príspevky nie sú povolené (t.j. vrátane „horepalec/dolepalec“).

Bod 3)
Diskutér A môže zareagovať maximálne 2 príspevkami na každý jeden príspevok diskutéra B s výnimkou situácie, keď sa diskutérovi B slušne ospravedlní a vysvetlí, prečo tak koná.

Bod 4)
Príspevky, ktoré propagujú spôsoby zárobku a internetové odkazy k týmto spôsobom a ktoré zároveň nie sú odsúhlasené diskusným žandárom, sú zakázané.

Bod 5)
Diskutér môže vložiť maximálne 2 hlavné diskusné príspevky denne do diskusie v rubrike twíty-a-vaše-krátke-postrehy. Dĺžka príspevku nesmie prekročiť 300 znakov.

Bod 6)
Diskutér môže mať iba jediné diskusné konto, s ktorým pôsobí na stránke. Ak konto zmení a chce opätovne diskusne pôsobiť, musí informovať kastelána o tejto zmene a ten musí so zmenou súhlasiť. Je zakázané si slovne prisvojovať identitu spojenú s inými diskusnými kontami okrem konta, z ktorého píšete.

Bod 6)
Žandár môže diskusný príspevok diskutéra vymazať, ak sa venuje téme už existujúcej diskusie. Predtým, ako tak učiní musí diskutéra informovať o svojom zámere a ponúknuť mu možnosť svoj príspevok vložiť do tejto diskusie. Registrovaný člen sa môže proti konaniu žandára odvolať ku Gavalierskemu súdu. Neregistrovaní diskutéri túto možnosť nemajú.

Bod 8)
Diskusný žandár môže príspevky autora, ktorými porušil tento zákon, zmazať a diskutéra môže potrestať. O tejto aktivite musí diskusný žandár informovať v rovnakej diskusii, v ktorej bol zákon porušený.